Zaštitom i očuvanjem životne sredine do održivog razvoja opštine Brus: Budućnost to smo Mi mladi, a Brus je naš Dom, čuvajmo ga i razvijajmo Svi Zajedno

САЖЕТАК ПРОЈЕКТА

 

УВОД:

Рурални развој, односно, рурално планирање у Србији, предуго је било маргинализовано. У  хијерархији развојних циљева  неформално образовање одраслог становништва у руралним крајевима није имало место које заслужује, стално су потискивани проблеми руралног развоја, несинхронизованим мерама су се краткорочно амортизовали подстицањем развоја појединих неразвијених руралних подручја. Транзициони процеси од 2001. године само су додатно потенцирали и мултипликовали негативне регионалне ефекте. Подстицајна политика, као нека врста развојне компензације, није успевала да спречи даље заостајање неразвијених  руралних подручја, као и миграцију младих из руралних подручја.

Основни мотив за ангажовање државе у овој области су огромни унутар регионални и међурегионални несклади који спутавају развој, а подстичу миграционе токове, а посебно младих, који када оду из своје руралне средине, ретко или готово никад се у њу више не враћају да живе и раде. Таква је ситуација у Расинском округу и подкоапаоничкој регији планине Копаоник која се са 60% своје територије простире на територији општине Брус. Главни узрок свих несклада који спутавају даљи развој је садашње лоше стање у неформалном образовању руралног становништва, а посебно младих, чија је миграција у веће средине, градове и општине, као и у иностранство,  веома изражена. Требамо их задржати овде, у оквиру својих локалних заједница у којима живе. На основу усклађивања образовног система, образовног програма, профила занимања и тражених рентабилних и дефицитарних школских струка у складу са локалним природним и привредним ресурсима, вредностима и потенцијалима.

Образовање руралног становништва у Србији, а посебно младих лица, је у великој мери запостављено у претходним деценијама.

У просветним институцијама Републике Србије до пре пар година нису постојали  органи који се баве проблемима неформалног образовања руралног становништва, па и младих као будућих носиоца стубова јавног живота у тим својим локалним срединама у којима живе.

Према последњим проценама кретања становништва  (Републички завод за статистику, процена за 2008.годину) у насељима које статистика води као „остала“ (што укључује сеоска и приградска насеља) живи 41, 84 % становништва Србије.

Степен образовања сеоског становништва је забрињавајуће низак у категорији „осталих“ насеља (сеоска и приградска насеља) 36,3% становника нема завршену основну школу (а код женског становништва тај проценат је 44,2%), 28,7% има само основну школу, а то значи да 65,0% становника села нема никакво професионално образовање, а код женског становништва то је 71,7%  (подаци из пописа становништва 2002.године).

Посебан проблем са квалитетом образовања у руралним срединама су и сами програмски садржаји, веома удаљени од карактеристика руралних средина, нису специфични за те средине и имају мало додирних тачака са животом људи у руралним заједницама.

Република Србија на путу ка Европској унији мора да обезбеди прехрамбену сигурност, социјалну и политичку стабилност земље и извоз без кога нема опстанка. Све у складу са Агендом 2030 УН и са фокусом на циљ 4.7 Агенде 2030 – Образовање за одрживи развој и глобално грађанство.

На путу ка ЕУ, Србија треба да развија политику производње производа и услуга с којима ће створити робну марку – бренд. То је здравствено безбедна еколошки чиста храна, као и рурални туризам. Треба потенцирати сопствену робну марку (БРЕНД).

Ограничавајући фактор домаћег тржишта у Србији представља ограничавајући фактор за рационално коришћење значајних агроеколошких, производних и људских ресурса у руралним заједницама (а посебно младих), повећање укупне ефикасности производње и услуга, бржег раста и одрживог развоја.

Званичног рока за приступање Србије ЕУ нема, а то значи да наша интеграција значајно зависи од нас самих, наше политике и мудрости, жеље за напредовањем и улагање у развој знања и вештина младих лица. Жеље актуелних политичара су да то буде у периоду до 2025. године.

Потребно је модернизовати пољопривреду, променити понашања и схватања привредних субјеката. Неминовно је прилагођавање нормама и стандардима ЕУ у овој области. Морамо применити њихове прописе у наше законодавство, али у све то морамо уградити и наше специфичности. Посебну пажњу треба посветити повећању продуктивности, конкурентности и едукацији руралног одраслог становништва (са посебним акцентом стављеним на младе) у Србији ради правовремено стечених знања за коришћење предприступних фондова ЕУ, посебно аграр (пољопривредно – прехрамбена индустрија) и развој сеоског еко и етно туризма, јер су они и највећи и веома важни за наш будући економски развој.

Значај предузетништва младих се показује кроз: креирање могућности за самозапошљавање и запошљавање младих људи, враћања и увођење маргинализованих група младих људи у привредне токове, утицај на неке од социо-психолошких проблема и деликвенције који настају под утицајем незапослености, промоцији иновативности и промоцији ревитализације локалних економија кроз одржив развој локалне заједнице.

Млади предузетници могу бити посебно осетљиви на нове економске могућности и трендове, предузетништво пружа младим људима осећај корисности и припадања и помаже младим људима при развоју нових вештина и искустава који могу да се примене и у многим другим ситуацијама у животу, а не само у бизнису.

Један од највећих изазова са којима се суочава већина земаља у свету данас јесте незапосленост младих. Укупна стопа незапослености расте алармантном брзином. Међу незапосленима поражавајуће је висока стопа младих људи.

У складу са Националном Стратегијом запошљавања Републике Србије развој предузетништва и подстицање оснивања малих и средњих предузећа и приватних радњи представља један од основних видова сузбијања незапослености и повећања запослености у Европској стратегији запошљавања. Као и у другим земљама у транзицији, и у Републици Србији је отворен процес стварања аутентичног приватног сектора, кроз стимулацију предузетништва и развој нових МСП и радњи, а посебно за младе.

ЗАКЉУЧАК

Најсажетије речено, Србија у којој око 42% становништва живи у сеоским подручјима, нема озбиљне шансе за развој ако се не унапреди образовање сеоског становништва, јер последице лошег стања у образовању биће: ограничен развој пољопривреде у регистрованим сеоским домаћинствима, мале могућности за развој неких видова модерне пољопривреде  (иновације у пољопривреди, развој еколошке пољопривредне производње, развој пољопривредних брендова и коришћење релативних предности Србије у развоју неких грана пољопривреде), развој других привредних делатности у сеоским подручјима (сеоски еко и етно туризам, здравствени и образовни туризам, обнова рентабилних облика занатске производње и сл.), миграција младих из руралних подручја, из села у веће центре, градове и општине, посебно у Београд, Нови Сад, Ниш, и у иностранство. Села и мале општине у Србији сваким даном имају мање становника. Самим тиме и мање деце у вртићима и ђака у школама.

Последице ће бити и успорени процес евроинтеграција земље, деградација културе у сеоским подручјима, низак стандард живота у сеоским подручјима који доводи до даљих миграција (а нарочито младих лица) из села у велике градове који ни сами не могу да реше своје проблеме запошљавања и комуналног развоја.

Циљеви (Општи и специфични), активности, краткорочни  и дугорочни резултати пројекта, циљна група и корисници, партнери

Ми бисмо овим пројектом деци и младима са територије општине Брус из категорије деце у вртићу предшколског узраста у вртићу „Пахуљице“ у Брусу (наравно са прилагођеним и схватљивим садржајима примерено њиховом узрасту), ученицима свих разреда Основне школе „Јован Јовановић – Змај“ у Брусу и свих Основних школа на терену у селима и Месним заједницама на територији општине Брус, ученицима Средњошколског центра Брус, који би сви били директна циљна група, као и родитељима и запосленима у васпитно образовним и образовно васпитним установама, путем објављивња штампаних и електронских садржаја у виду weб-платформе, одржавања трибина и радионица,  покушали да утичемо на побољшање информисаности, едукованости и развој свести о одрживом развоју на локалном нивоу и улози заштите и очувања животне средине у томе и како све то заједно сублимирано може утицати на убрзанији локални друштвено – економски развој општине Брус где сва та деца, сви ти родитељи и образовни радници као васпитачи и педагози и сви ми на крају крајева живимо, а мишљења смо да се са правовременом едукацијом треба и ваља започети од малих ногу, како би то ушло у свест млађих нараштаја и временом дало добрих резултата.

Методи евалуације пројекта

-Евалуацију пројекта и спроведених пројектних активности бисмо мерили и оценили по квантитативној и квалитативној успешности реализације сваке планиране и спроведене пројектне активности изражено релевантним мерљивим индикаторима успешности реализације сваке активности . . .

 

ОПИС ПРОБЛЕМА

 

Општи Циљ пројекта је побољшање анимираности, информисаности, едукованости и унапређивање  знања и вештина циљних група (деце у вртићу, младих из Основних школа и Средње школе, васпитача, просветних радника, родитеља, медија на локалном нивоу)  путем неформалног образовања за одрживи развој, који у тачки 4.7 није довољно покривен постојећом Стратегијом. Иако овај документ препознаје важност унапређења образовања у области животне средине за потребе одрживог развоја, у Акционом плану нису дефинисане конкретне мере за остварење овог циља. У овом тренутку, једине активности које се спроводе а у вези су са остварењем овог циља нису системске већ се своде на активности појединих школа, често уз донаторску подршку. Иако Стратегија одрживог развоја до 2018. године даје нешто већи простор овој теми, праћење спровођења ове Стратегије се не спроводи још од 2010. године. Таква је ситуација на глобалном нивоу, а да не говоримо у Републици Србији, посебно у мањим срединама и општинама, где су деца у вртићу, млади из Основних и средњих школа буквално ускраћени за овакву врсту едукације неформалног образовања о одрживом развоју и улози заштите животне средине у одрживом развоју локалне заједнице, у овом случају општине Брус.

Наша НВО „Локална Кућа Развоја Брус“ је била иницијатор израде и током 2008/2009.године прибавила неопходна средства за израду „Стратегије локалног економског развоја општине Брус 2010 – 2013/2014 – 2016“ од Фондације за отворено друштво – Србија из Београда, та „Стратегија локалног економског развоја општине Брус 2010 – 2013/2014 – 2016“  је успешно израђена у званичном партнерству са локалном самоуправом Општинском Управом СО Брус, свим јавним институцијама, јавним установама и јавним предузећима са територије општине Брус (укључујући и Основну и Средњу школу у Брусу), бизнис сектором, невладиним сектором, пољопривредним произвођачима, свим заинтересованим грађанством са територије општине Брус, формиране су и обучене Радне групе за израду Старатегије састављене од представника из побројаних друштвених сегмената са територије општине Брус и издефинисани су Циљеви, Мере и  и Пројекти за реализацију „Стратегије локалног економског развоја општине Брус 2010 – 2013/2014 – 2016“ која је и званично усвојена на седници Скупштине општине Брус одржаној дана 11.06.2010.године…

Наша НВО „Локална Кућа Развоја Брус“ је такође била иницијатор израде и током 2011/2012.године прибавила неопходна средства за израду од Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду и „Зелене Агенде – Стратегије заштите и очувања животне средине у општини Брус“, и „Зелена Агенда – Стратегија заштите и очувања животне средине у општини Брус“  је такође успешно израђена у званичном партнерству са локалном самоуправом Општинском Управом СО Брус, свим јавним институцијама, јавним установама и јавним предузећима са територије општине Брус  (укључујући и Основну и Средњу школу у Брусу), бизнис сектором, невладиним сектором, пољопривредним произвођачима, свим заинтересованим грађанством са територије општине Брус, формиране су и обучене Радне групе за израду „Зелене  Агенде – Стратегије заштите и очувања животне средине  у општини Брус“ састављене од представника из свих побројаних друштвених сегмената са територије општине Брус и 3 Радне групе су издефинисале 3 групе Вредности (1. Природни ресурси и пољопривреда; 2. Туризам и Копаоник; 3. Културне и људске вредности) и 3 групе Активности за реализацију „Зелене  Агенде – Стратегије заштите и очувања животне средине  у општини Брус“, која је израђена током 2012.године и која је званично усвојена на седници Скупштине општине Брус одржаној дана 29.01.2013.године…

Ми бисмо овим пројектом деци и младима са територије општине Брус из категорије деце у вртићу предшколског узраста у вртићу „Пахуљице“ у Брусу (наравно са прилагођеним и схватљивим садржајима примерено њиховом узрасту), ученицима свих разреда Основне школе „Јован Јовановић – Змај“ у Брусу и свих Основних школа на терену у селима и Месним заједницама на територији општине Брус, ученицима Средњошколског центра Брус, који би сви били директна циљна група, као и родитељима и запосленима у васпитно образовним и образовно васпитним установама, путем објављивња штампаних и електронских садржаја у виду weб-платформе, одржавања трибина и радионица,  покушали да утичемо на побољшање информисаности, едукованости и развој свести о одрживом развоју на локалном нивоу и улози заштите и очувања животне средине у томе и како све то заједно сублимирано може утицати на убрзанији локални друштвено – економски развој општине Брус где сва та деца, сви ти родитељи и образовни радници као васпитачи и педагози и сви ми на крају крајева живимо, а мишљења смо да се са правовременом едукацијом треба и ваља започети од малих ногу, како би то ушло у свест млађих нараштаја и временом дало добрих резултата

 

КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

 

Примарне циљне групе:

1. Деца предшколског узраста из вртића „Пахуљице“ у Брусу (са прилагођеним и схватљивим садржајима примерено њиховом узрасту о значају заштите и очувања животне средине и њиховом утицају на одрживи развој што ће им на један шаљив и опуштен едукаторски начин примерен деци предшколског узраста указати унајмљени аниматор за ту прилику у зависности од могућности попут Бранка Коцкице или Пеђолина)-100 деце;

2. Ученици свих разреда Основне школе „Јован Јовановић – Змај“ у Брусу и свих Основних школа на терену у селима и Месним заједницама на територији општине Брус, где ће бити организовани у договору са директорима и наставницима у тим школама састанци и сусрети са ђацима и просветним радницима у тим школама, радионице, округли столови, трибине, конференције, дебате, као на основу интерактивности у раду и заинтересованости и изложбе о датој теми, расподела промотивног материјала и израда и презентација рада web – платформе – 800 ученика;

3. Ученици Средњошколског центра Брус, где ће бити организовани у договору са директорком и професорима Средњошколског центра Брус  састанци са ђацима и просветним радницима , радионице, округли столови, трибине, конференције, дебате, као на основу интерактивности у раду и заинтересованости и изложбе о датој теми, расподела промотивног материјала и израда и презентација рада web – платформе – 378 ученика;

Секундарне циљне групе:

1. Родитељи и запослени у васпитно образовним и образовно васпитним установама (родитељи и васпитачи у вртићу „Пахуљице у Брусу, родитељи ученика и наставници у свим Основним школама на територији општине Брус и родитељи ученика и сви професори у Средњошколском центру – Брус, као и директори све 3 установе: Дечијег вртића „Пахуљице – Брус“, Основне школе „Јован Јовановић Змај“ – Брус и свих Основних школа на територији општине Брус и Средњошколског центра – Брус) – све укупно око 160 лица;

2. Деца млађег и мањег узраста осим предшколског у Дечијем вртићу „Пахуљице“ – Брус јер ће аниматорски програм бити прилагођен и њима-30;

3. Локални електронски, штампани и он –лајн  медији са територије општине Брус  – 10 лица.

 

РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА

 

Ми бисмо овим пројектом деци и младима са територије општине Брус из категорије деце у вртићу предшколског узраста у вртићу „Пахуљице“ у Брусу, ученицима свих разреда Основне школе „Јован Јовановић – Змај“ у Брусу и свих Основних школа на терену у селима и Месним заједницама на територији општине Брус, ученицима Средњошколског центра Брус, који би сви били директна циљна група, као и родитељима и запосленима у васпитно образовним и образовно васпитним установама, путем организовања једнодневне аниматорске манифестације у циљу анимирања и информисања деце у Дечијем вртићу „Пахуљице“ – Брус и путем организовања и реализације састанака и сусрета са ђацима и просветним радницима , радионица, округлих столова, трибина, конференција, дебата, објављивања бесплатних електронских и штампаних садржаја у виду web – платформе и штампаних публикација,  покушали да утичемо на побољшање информисаности, едукованости и развој свести о одрживом развоју на локалном нивоу и улози заштите и очувања животне средине у томе и како све то заједно сублимирано може утицати на убрзанији локални друштвено – економски развој општине Брус где сва та деца, сви ти родитељи и образовни радници као васпитачи и педагози и сви ми на крају крајева живимо, а мишљења смо да се са правовременом едукацијом треба и ваља започети од малих ногу, како би то ушло у свест млађих нараштаја и временом дало добрих резултата. Сматрамо да ћемо на овај начин квалитетно анимирати, информисати и едуковати око 1.300 деце и младих лица са територије општине Брус (око 100 деце из Дечијег вртића „Пахуљице“ – Брус, затим око 800 ученика свих разреда Основне школе „Јован Јовановић – Змај“ у Брусу и свих Основних школа на терену у селима и Месним заједницама на територији општине Брус, око 400 ученика Средњошколског центра Брус, као и око 200 припадника/ца индиректне циљне групе (родитељи и запослени у васпитно образовним и образовно васпитним установама, деца млађег  узраста осим предшколског, локални електронски, штампани и он –лајн  медији са територије општине Брус)

 

 

Dokumenta

Preuzmite:

Predlažete nam novi projekat?