Zaštitom i očuvanjem životne sredine do održivog razvoja opštine Brus: Budućnost to smo Mi mladi, a Brus je naš Dom, čuvajmo ga i razvijajmo Svi Zajedno

Obaveštenje o realizovanim projektima i postignutim rezultatima NVO „Lokalna Kuća Razvoja Brus“

 

Poštovane kolege/koleginice,

Nevladina Organizacija NVO “Lokalna Kuća Razvoja Brus” je osnovana 22.maja 2004.godine i registrovana kao NVO u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava 26.avgusta 2004.godine i evo već 13 godina aktivno i veoma uspešno radi na lokalnom društveno-ekonomskom razvoju opštine Brus, Rasinskog okruga kome pripada opština Brus, kao i celokupne podkopaoničke regije jer se jedan od najvećih i najlepših planinskih centara na Balkanu – planina Kopaonik sa preko 60% svoje teritorije nalazi na teritoriji opštine Brus

Realizovani projekti i najveća postignuća:

 • Projekat  ”Centar za samozapošljavanje mladih nezaposlenih lica koji je podržan grantom od strane Američke ambasade u Beogradu (septembar 2005 –jun 2006 godine);
 • Potpisivanje Memoranduma o saradnji u prvom krugu sa Kancelarijom Vlade Republike Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji (jun 2005);
 • Organizovanje niza javnih  tribina sa radnim naslovom “Srbija na putu ka Evropi” u saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja, uz angažovanje enimentnih stručnih predavača poput prof.dr. Čedomira Čupića, prof.dr. Miroslava Prokopijevića, itd…(novembar 2005);
 • U saradnji sa Regionalnom Privednom Komorom–Kruševac potpisivanje Memoranduma o saradnji i organizovanje niza savetovanja za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Brus (februar 2006 – april 2008);
 • Prezentacija “Zakona o slobodnom pristupu informacijma od javnog značaja” u saradnji sa Povereništvom za „Slobodan pristup informacijama o javnog značaja“ uz gostovanje poverenika za „Slobodan pristup informacijama od javnog značaja“ gospodina Rodoljuba Šabića ( april 2006);
 • Projekat “Srbija u Evropskoj Uniji, šta od toga imam Ja, a šta od toga ima moj grad…” koji je podržan od strane Fonda za otvoreno društvo(mart-maj 2008);
 • Projekat “Inicijativa za pokretanje procesa izrade lokalnog ekonomskog plana razvoja opštine Brus”, koji je podržan od strane Fonda za otvoreno društvo-Srbija iz Beograda, a takođe tokom realizacije projekta je potpisan Protokol o saradnji u oblasti razvoja lokalne zajednice zaključen između Opštine Brus i Lokalne Kuće Razvoja Brus  (01.jul 2008 – 31. decembar 2008);
 • Projekat “Podrška izgradnji sistema rualnog razvoja” podržanog od, uz koordinaciju i projektno partnerstvo od strane Ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije (septembar 2008-2013…);
 • Projekat “Izrada lokalnog ekonomskog plana razvoja Opštine Brus”, podržanog od strane Fonda za otvoreno društvo-Srbija iz Beograda (15. (ebruar 2009. – 15. februar 2010);
 • Projekat “Pospešivanje društvenog aktivizma mladih sa teritorije Opštine Brus”, podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta (15. avgust-15. novembar 2009);
 • Projekat „Šta donosi EU-studije slučaja o efektima pridruživanja Srbije EU u oblastima ekologije, poljoprivrede i prekogranične saradnje“, koji je naša NVO „Lokalna Kuća Razvoja Brus“ realizovala u projektnom partnerstvu sa vama iz Fonda za otvoreno društvo-Srbija iz Beograda, kao nosilac projekta u jednoj od izabrane 3 opštine: Sremska Mitrovica, Brus, Sjenica (oktobar 2009.godine);
 • Projekat „Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka dostizanju EU standarda“, koji je realizovan u partnerstvu sa 5 partnerskih organizacija,  a podržan je od strane Instituta za održive zajednice i USAID-a (11. februara 2010.godine – 11. februar 2011.godine);
 • Projekat „Mladi su zakon-Resurs Centri“, gde je naša organizacija prepoznata, odabrana i ovlašćena od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kao jedan od 25 odabranih Resurs Centara za mlade pri Konsultativnim procesima pri izradi Zakona o mladima, i naša organizacija je ovim projektom bila zadužena da pokriva čitav Rasinski okrug, tj. bila je nosilac projekta na regionalnom nivou (02.avgust.2010.godine-02.novembar.2010.godine);
 • Projekat “Primena Akcionog Plana za implementaciju Strategije lokalnog ekonomskog razvoja opštine Brus 2010-2013. godina”, i u okviru ovog projekta je potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između lokalne samouprave Opštine Brus i NVO „Lokalna Kuća Razvoja Brus” oko zajedničke saradnje i projektnih partnerstava pri implementaciji projekata definisanih i predviđenih „Strategijom lokalnog ekonomskog razvoja Opštine Brus 2010-2013” (15. oktobar 2010. godine-15.oktobar 2011);
 • Projekat „Green agenda in municipality of Brus“ – Izrada “Zelane agende – Strategije zaštite i očuvanja životne sredine u opštini Brus”, donator Američka ambasada u Beogradu, (16.mart.2011-16.mart.2012);
 • Projekat „Resurs centri – Rasinski okrug”, gde je naša organizacija po drugi put prepoznata, odabrana i ovlašćena od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kao Resurs Centar za Rasinski okrug i naša organizacija je ovim projektom zadužena da pokriva čitav Rasinski okrug, tj. Da bude nosilac projekta na regionalnom nivou (05.maj. – 05.novembar.2011.);
 • Projekat „Biznis inkubator Centar“ – Brus, podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo-Srbija iz Beograda (od 01. novembra 2011. godine do 31. oktobra 2012. godine);
 • Projekat „Uvođenje elektronskog upravljanja opštinskih službi i digitalizacija rada opštinske službe za praćenje službenih vozila opštine Brus“ finansijski podržanog od strane Fondacije za otvoreno društvo – Srbija iz Beograda i realizovan u projektnom partnerstvu sa U.G. “FLORES” iz Sjenice (od 01.septembra 2013 godine do 31.maja 2014.godine);
 • Projekat Poboljšanje uslova stanovanja Romske populacije u opštini Brus kroz renoviranje celokupnog Romskog naselja u opštini Brus (projekat u periodu od 01.avgusta do 31.decembra 2014.godine podržala Ekumenska Humanitarna Organizacija – EHO iz Novog Sada);
 • Projekat “Legalizacija objekata u Romskom naselju u opštini Brus” (u periodu od 20.06.2014. do 31.07.2015.godine je podržala Fondacija za otvoreno društvo – Srbija iz Beograda);
 • Naša NVO „Lokalna Kuća Razvoja Brus je izradila Studiju “ANALIZA USLUGE SAKUPLJANJA I TRANSPORTA OTPADA U GRADU NIŠU” koju je izradila naša NVO “Lokalna Kuća Razvoja Brus” (koja je pobedila na raspisanom tenderu za izradu ove Studije) za potrebe projekta “Sistemi upravljanja otpadom – razmena iskustava i dobre prakse u Bugarska – Srbija pograničnoj oblasti” (“WASTE MANAGEMENT SYSTEMS – SHARED EXPERIENCE AND GOOD PRACTICES IN BG – SR CROSS – BORDER REGION”) koju sprovodi Javno komunalno preduzeće “Mediana” – Niš, a za potrebe sprovođenja međunarodnog projekta prekogranične saradnje Srbija – Bugarska koji je finansiran iz predpristrupnih IPA fondova Evropske Unije;
 • Dana 25.novembra 2014.godine u opštini Brus je potpisan petostrani Sporazum o saradnji i Garancija o realizaciji Romskog programa u opštini Brus potpisan između između predstavnika Fondacije za otvoreno društvo – Srbija iz Beograda, Ekumenske Humanitarne Organizacije (EHO) iz Novog Sada, naše NVO „Lokalna Kuća Razvoja Brus“, predstavnika lokalne samouprave Opštinske Uprave Brus i predstavnika „Udruženja Roma Brus“ kojima su definisani ciljevi, mere, projekti, prava, obaveze i odgovornost svih činioca pri realizaciji Romskog programa u opštini Brus;
 • Projekat „Economic and social empowerment of women in scope of implementation of Local economic development plan of municipality Brus 2010 – 2016” (u periodu od 16.03.2015. do 15.03.2016. godine je podržao donator Evropski PROGRES – Program razvoja gradova i opština u Srbiji);
 • Projekat “Građanska kontrola javnih nabavki, planiranja i implementacije budžeta SO Brus”, (čiju je realizaciju u periodu od 01.oktobra 2019.godine do 30.aprila 2020.godine finansijski podržala “Fondacija za otvoreno društvo” – Srbija iz Beograda);
 • Projekat “Building the intergenerational and intercultural bridge of economic prosperity for women in Raška and Sjenica” u zvaničnom projektnom partnerstvu sa “Udruženjem poslovnih žena Srbije” iz Beograda, (čiju je realizaciju u periodu od 01.oktobra 2019.godine do 31.jula 2020.godine finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu);

Učestvovanje na međunarodnim konferencijama:

– Konferencija u Kyrgyzstanu: Na osnovu do tada postignutih dobrih rezultata u radu naše NVO “Lokalna Kuća Razvoja Brus” u radu na lokalnom i regionalnom društveno – ekonomskom razvoju opštine Brus i čitave podkopaoničke regije i reputacije koju sam stekao na osnovu toga na lokalnom, regionalnom, nacionalnom I intermacionalnom nivou, dobio sam septembra 2013.godine Poziv od Ministarstva finansija i ekonomije Republike Kyrgyzstan i SOROŠ FONDACIJE iz Kyrgyzstana koji su finansirali konferenciju (a na preporuku mojih donatora iz “Fondacije za otvoreno društvo – Srbija” iz Beograda) da učestvujem i uzmem učešća u radu kao predavač i održim predavanja i prezentacije na međunarodnoj konferenciji “Lokalno samoupravljanje i lokalni ekonomski razvoj” koja je održana u Republici Kyrgizstan u periodu od 26.novembra – 03.decembra 2013.godine, gde sam održao predavanja njihovim ministrima i predstavnicima lokalnih samouprava predavanja i prezentacije iz Primera dobre prakse koja se odnose na stvaranje uslova putem strateškog planiranja za privlačenje većeg obima investicija iz investicionih i donatorskih fondova međunarodnih donatorskih organizacija i institucija, što je meni lično bilo veliko priznanje i moja i poslovna moralna lična satisfakcija, kao i priznanje i moralna satisfakcija radu naše NVO;

 – Projekat (održavanje seminara/treninga) u Kazahstanu: Na osnovu svega toga navedenog, praktičnog iskustva i postignutih dobrih rezultata u radu na lokalnom i regionalnom društveno – ekonomskom razvoju, unajmljen sam bio za jednog od 2 predavača u okviru međunarodnog projekta “INOVATIVE PRACTICe” Srbija – Kazahstan koji je finansirala Delegacija Evropske Unije da u Kazahstanu u gradu UST Kamenogorsk (koji je milionski grad i najveći industrijski centar Kazahstana) u periodu od 07. – 22.juna 2014.godine održim predavanja na temu lokalnog i regionalnog društveno – ekonomskog razvoja i praktične primene QMS standarda kvaliteta poslovanja u radu na strateškom planiranju lokalnog i regionalnog društveno – ekonomskog razvoja (a to je ono po čemu sam u Srbiji i poznat i priznat među međunarodnim i domaćim donatorskim organizacijama i institucijama i lokalnim samoupravama i to je ono što znam veoma dobro da radim i u čemu sam uspešan i priznat na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou)

Dokumenta

Preuzmite:

Predlažete nam novi projekat?